Sol·licituds i documentació

CONVOCATÒRIA 2014 (TANCADA)

Per formalitzar la sol·licitud d’ajut les persones interessades s’han d’adreçar físicament a la seu d’ADRI-NOC, a Olot, o a la subseu de l’associació, a Figueres.


Ordre AAM/255/2014- Convocatòria 2014

Síntesi de bases i convocatòria 2014


IMPORTANT! Per tal de formalitzar qualsevol sol·licitud d’ajut, tota persona interessada ha de presentar el document “Sol·licitud d’ajut Leader 2014” i l’annex de la mesura corresponent, ambdós documents degudament signats per la persona sol·licitant. No s’admetran sol·licituds en les quals manqui un d’aquests dos documents.


Sol·licitud d’ajut Leader 2014

Annex mesura 312 (Creació i desenvolupament de microempreses)

Annex mesura 313 (Foment d’activitats turístiques)

Annex mesura 323 (Conservació i millora del patrimoni rural)

Enquesta RSE (empreses en funcionament)

Enquesta RSE (empreses de nova creació)

Model memòria 2014

Model partides pressupostàries

Model estudi de viabilitat

Model autorització en cas de SC o CB


Procés de justificació i certificació

Per tal de facilitar la justificació de les inversions realitzades d’aquelles iniciatives o projectes acollits als ajuts Leader ADRI-NOC ha elaborat alguns documents que els beneficiaris poden utilitzar com a guia per a la correcta obtenció, elaboració i/o presentació dels documents que serà necessari presentar un cop finalitzades les inversions.

Indicacions bàsiques


El termini per presentar sol·licituds finalitza el 2 d’octubre de 2014