Requisits i limitacions

CONVOCATÒRIA 2014 (TANCADA)

Requisits

a) Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000€, sense IVA, en l’àmbit territorial Leader.

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats establertes en les bases de la convocatòria d’ajuts Leader, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta d’ADRI-NOC.

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

d) Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de l’ajut.

e) Que es comprometin a fer publicitat dels organismes finançadors mitjançant una placa que serà facilitada per ADRI-NOC, per aquelles inversions, el cost total de les quals superi els 50.000,00 €, o per les infraestructures, el cost de les quals superin els 500.000,00 €. Aquesta placa l’hauran de mantenir, de manera visible, durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de l’ajut.

f) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.

g) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre i d’entitats sense ànim de lucre participades per ens locals haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’objecte pel qual es demana l’ajut.

i) En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el “principi d’independència” d’acord amb la Recomanació (2003) 1422 de 6 de maig de 2003 sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses i no formi part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

j) Que siguin propietàries o usufructuària/àries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o, en el cas de no ser-ho, disposar consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.

k) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificiació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

l) Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts d’aquestes bases les entitats financeres.

m) Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts de la mesura 313, les persones físiques i les persones jurídiques que reuneixin les condicions necessàries per acollir-se als ajuts de diversificació del PDR (mesura 311) mitjançant el Contracte Global d’Explotació.

n) Queden excloses de ser persones beneficiàries aquelles que presentin un projecte que pugui ser elegible dins d’altres mesures del PDR de Catalunya o, en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.

o) Les inversions efectuades en el marc de la mesura 313 Foment d’activitats turístiques hauran de complir el Decret 183/2010, de 23 de novembre, que regula els establiments d’allotjament turístic, així com la resta de disposicions en vigor dels sectors de turisme i de lleure. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals regulats pel citat decret, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

p) En els ajuts en què l’actuació subvencionada consisteixi en construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la propietat, la persona beneficiària ha de fer constar al Registre que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc o vuit anys, segons el cas, comptats a partir de la data de la resolució de concessió de l’ajut, així com l’import de la subvenció concedida. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant 5 anys.


Es compleix aquest principi quan, com a màxim, un 25% del capital social o els drets de vot estan controlats, de forma directa o indirecta, per un o més organismes públics o col·lectivitats públiques; o bé o quan, com a mínim, el 25% del seu capital social no pertany a una altra empresa


Limitacions

No seran subvencionables les despeses referents a:

a) Projectes iniciats amb anterioritat a la data de l’acta de no inici d’inversions.

b) Projectes fragmentats o en fases que puguin funcionar de manera independent.

c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.

d) L’IVA, i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.

e) La compra de terrenys i d’immobles.

f) Els equips i béns mobles de segona mà.

g) Despeses de simple reposició.

h) Les despeses corresponents a lloguers i a tràmits de constitució de les empreses (notari, registre, etc).

i) El manteniment de béns mobles i immobles, així com les seves reparacions.

j) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats.

k) Les despeses de llicències, patents, permisos, publicitat de marques i empreses concretes, estudis, memòries (visades o no) o projectes d’activitat, de legalització d’activitat i de seguretat i salut.

l) L’organització i/o assistència a fires, congressos.

m) Qualsevol inversió relacionada amb investigació, recerca i promoció de productes.

n) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys i els materials fungibles.

o) Qualsevol inversió relacionada amb l’activitat financera, i el lísing i el rènting com a formes de finançament.

p) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.

q) L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió total a realitzar).

r) Les despeses corrents de les empreses.

s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.

t) Les inversions en farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.

u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.

v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats que no suposi una millora substancial o estigui motivat per l’aplicació d’una normativa d’obligat compliment.

w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial definit i suficient.

x) Les despeses referents a parament de la llar.

z) No són elegibles les inversions relacionades amb la producció de productes inclosos en l’annex I del Tractat Constitutiu de la CE.

Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, relatius a projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 12% de la inversió realment executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades.

Els programes informàtics (software), en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió elegible realment executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades.

Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió elegible realment executada, sempre que corresponguin a activitats aprovades.

El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 15.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs hauran de ser adequades per a la venda en línia.

En cap cas se subvencionaran les inversions o les despeses realitzades amb anterioritat a la data de l’acta de no inici d’inversions, a excepció dels honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra, que podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data esmentada.


Compatibilitat i incompatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts Leader són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari) o puguin ser elegibles per a altres mesures del PDR de Catalunya.

Els ajuts Leader són compatibles amb altres que per a la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la mesura 323 (Conservació i millora del patrimoni rural) i dels projectes no productius de la mesura 313 (Foment d’activitats turístiques) eu què la quantia total d’ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionable.

Els ajuts regulats en la mesura 313 en temes d’Agroturisme són incompatibles amb els de la línia 311, de diversificació, del PDR. Les persones agricultores professionals de territori Leader hauran de sol·licitar l’ajut per la mesura 311.