Procediment

Esquema procedimentL’obtenció d’ajuts Leader gestionats per ADRI-NOC està condicionada al desenvolupament d’un conjunt d’actuacions per millorar la gestió de l’empresa en els àmbits econòmic, mediambiental i social. El procediment a seguir es desenvolupa de forma paral·lela a la realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

  • Assignació d’un tècnic acompanyant i elaboració de la diagnosi de l’estat actual de l’activitat: un cop el projecte sigui seleccionat com a subvencionable, s’assignarà un tècnic d’ADRI-NOC per dur a terme l’acompanyament de l’organització en tot el procés d’implantació de les accions de millora. Inicialment, aquest tècnic visitarà les instal·lacions de l’organització i es reunirà amb els seus representants amb l’objectiu de recollir la informació necessària per dur a terme un informeon es reflexi la situació actual del’organització en termes de gestió econòmica, mediambiental i social. Aquest informe de diagnosi s’utilitzarà com a punt de partida per determinar els punts forts i febles de l’organització i proposar les accions de millora que es considerin convenients
  • Definició consensuada del pla de millora i signatura del contracte: les accions de millora proposades es consensuaran amb el representant de l’organització i s’inclouran en un cronograma per temporalitzar la seva execució. A cadascuna de les accions s’assignarà un percentatge de la subvenció màxima atorgable, en funció del total d’accions a desenvolupar i de la prioritat de les mateixes. D’aquesta manera, un beneficiari només obtindrà el màxim subvencionable en el cas que dugui a terme totes les accions acordades al pla de millora
  • Desenvolupament de les accions del pla de millora: durant el temps que s’estimi necessari per desenvolupar el pla de millora (màxim 12 mesos) el tècnic assignat realitzarà visites periòdiques a l’organització per assessorar i acompanyar als seus representants en el desenvolupament de les diferents accions previstes
  • Certificació, obtenció de la subvenció i d’una Marca de Qualitat Territorial: un cop acabat el termini previst per desenvolupar les diferents accions de millora, un altre tècnic d’ADRI-NOC durà a terme la visita de certificació mitjançant la qual es determinarà si el pla de millora ha estat implantat correctament. En cas que així sigui, s’emetrà l’informe corresponent que permetrà al promotor obtenir una Marca de Qualitat Territorial i rebre la subvenció sol·licitada. En cas que alguna de les accions no s’hagi desenvolupat correctament, es farà constar a l’informe i es realitzarà la reducció del percentatge de subvenció que correspongui en funció de la prioritat de l’acció