Beneficiaris i finalitat

CONVOCATÒRIA 2014 (TANCADA)

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses

Es consideren microempreses aquelles que tenen menys de 10 treballadors i/o un volum anual de negoci i/o un balanç anual inferior a 2 milions d’euros

Beneficiaris:

  • Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex 1 del Tractat CE i les de turisme o d’oci (turisme i oci tenen la seva pròpia mesura).

Finalitat:

  • Creació, ampliació i/o millora de microempreses

 

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques

Beneficiaris:

  • Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses o pimes del sector del turisme o de l’oci
  • Cooperatives, associacions o fundacions sense ànim de lucre

Finalitat:

  • Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci


Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural

Beneficiaris:

  • Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
  • Consells comarcals
  • Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals

Finalitat:

  • Projectes d’inversió elegible superior a 40.000 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader