Criteris de selecció

CONVOCATÒRIA 2014 (TANCADA)

Els criteris de selecció de projectes s’avaluaran mitjançant la informació proporcionada pel promotor en la memòria descriptiva del projecte (el model de la qual es pot descarregar clicant aquí) i la documentació complementària que figura a la sol·licitud.

 

1.     CRITERIS TERRITORIALS GENERALS (50% de la puntuació)

Els següents criteris que confereixen un valor afegit en termes de contribució al desenvolupament local, estan vinculats al concepte de territori, permetent així posar de relleu la forma i la intensitat amb què les activitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible en termes de:

–   Foment de l’economia autòctona

–    Innovació

–    Intercooperació i establiment de sinergies

–    Valorització de la identitat sociocultural

–    Millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones

1.1.      REFERENTS A L’EMPRESA

1.1.1.    Existència o previsió de programes de transició educació-treball (pràctiques, convenis,contractes, etc.)

1.1.2.    Personal de l’empresa empadronat o resident en el territori.

1.1.3.    Accés o captació de mercats exteriors

1.1.5.    Sol·licitant empadronat o empresa amb seu social i fiscal en municipis del territori Leader o limítrof d’ADRI-NOC

1.1.6.    Persona física o jurídica que crea una empresa nova (foment de l’emprenedoria)

1.1.7.    Altres Ajuts Leader en el marc de l’eix 4 del PDR 2007-2013

1.1.8.    En relació al promotor

1.1.8.1. Projecte promogut per dones

1.1.8.2. Projecte promogut per joves (de 18 a 40 anys, ambdós inclosos)

1.2.      REFERENTS AL PROJECTE

1.2.1.    En relació a l’impacte del projecte

1.2.1.1. Consolidació i creació d’ocupació en el territori

1.2.1.2. Inversió adreçada a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda

1.2.1.3. Inversions que contribueixin a reduir el consum net d’aigua, que suposin una major eficiència energètica i amb un escàs impacte ambiental i/o visual

1.2.1.4. Grau d’execució del projecte

1.2.2.    En relació a l’activitat que es durà a terme mitjançant la inversió

1.2.2.1. Diversificació de l’activitat actual mitjançant noves línies de negoci

1.2.2.2. Creació serveis bàsics i de proximitat no existents en el municipi i/o en la seva àrea d’influència

1.2.2.3. Innovació tecnològica en el projecte d’inversió

1.2.3.    En relació al lloc on es realitza la inversió

1.2.3.1. Zona afectada per una catàstrofe natural o similar

1.2.3.2. Priorització d’inversions en municipis de menys de 5.000 habitants


2. CRITERIS RSE (50% de la puntuació)

Aquests criteris valoren la gestió de l’organització en termes econòmics, mediambientals i socials i s’avaluaran mitjançant una enquesta que haurà d’omplir el promotor amb l’assessorament, si s’escau, dels tècnics d’ADRI-NOC. Aquesta enquesta es pot descarregar clicant aquí, juntament amb els altres models d’impresos inclosos en el llistat de documentació complementària.


PONDERACIÓ DE CRITERIS

Les puntuacions obtingudes en els dos blocs de criteris seran ponderades de la següent manera:

Criteris territorials segons mesura  = 50%

Criteris RSE = 50%

S’escolliran els projectes millor puntuats a partir de la valoració dels criteris assenyalats i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’exercici en curs.