Odisseu

odisseuLa finalitat del projecte Odisseu és fomentar el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, creant un programa que faciliti aquest retorn i que promogui el seu compromís social amb el territori. El programa està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural i per la Direcció General de Joventut, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col·laboració dels 13 grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. El projecte segueix el lema: “El talent jove és clau per al desenvolupament dels territoris rurals”.

GAL coordinador: Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.

Objectius del projecte:

 • Prevenir i frenar l’èxode de joves rurals cap al medi urbà o periurbà i fomentar el retorn del capital humà format als territoris rurals.
 • Afavorir i promoure el compromís social de la joventut amb el seu territori rural i promoure’n la integració professional al territori.
 • Fomentar i acompanyar la inserció laboral.
 • Impulsar la creació d’empreses per part dels mateixos joves per contribuir així al desenvolupament de les zones rurals.
 • Sensibilitzar el teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa el coneixement i el talent de la joventut per a les seves empreses.
 • Sensibilitzar la joventut, la població en general i els agents locals sobre els efectes i impactes de la migració juvenil en el desenvolupament de les zones rurals.
 • Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en polítiques i programes d’ocupació i joventut.

Actuacions:

 • Elaboració de la diagnosi “Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?”.
 • Taules de concertació territorial i diganosis territorials.
 • Actuacions diverses orientades a afavorir el contacte entre joves i empreses.
 • Jornades de foment de l’emprenedoria, l’ocupació i l’arrelament al medi rural.

Per a més informació: www.desenvolupamentural.cat/odisseu