Perfil del contractant

En aquest apartat s’inclou informació relativa a la contractació del servei d’assistència tècnica en Responsabilitat Social Empresarial i coordinació tècnica-administrativa del projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural (Eix 4 PDR 2007-2013).

En este apartado se incluye información relativa a la contratación del servicio de asistencia técnica en Responsabilidad Social Empresarial y coordinación técnico-administrativa del proyecto de cooperación interterritorial Gestión Sostenible Rural (Eje 4 PDR 2007-2013)

Plec de clàusules administratives/Pliego de cláusulas administrativas

Plec de clàusules tècniques/Pliego de cláusulas técnicas

Anunci adjudicació provisional/Anuncio adjudicación provisional

Anunci adjudicacio definitiva/Anuncio adjudicación definitiva