Projectes de cooperació

La cooperació en l’enfocament Leader suposa que un grup d’acció local (GAL) inicia un projecte conjunt amb altres GAL o territoris perquè comparteixen un interès, objectius o necessitats similars, ja sigui entre territoris rurals d’una mateixa regió o país, entre diferents estats membres, o bé amb països tercers.

La cooperació Leader aporta un valor afegit als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom aprèn.

Què aporta la cooperació als territoris?

– una millor governança,

– més oportunitats,

– una major transferència de coneixements,

– un apropament a fer innovació.

La cooperació catalana permet als territoris Leader consolidar les seves estratègies de desenvolupament local.

Cada terrtitori defineix la seva estratègia i àmbits d’actuació a l’inici de cada període de programació. Tot i que cada territori té especificitats i particularitats pròpies, hi ha reptes i necessitats que són compartides per la majoria de territoris rurals. Aquest fet fa possible endegar projectes de cooperació entre diversos grups en línia amb les seves estratègies.