Fitxes de catalogació de noves tipologies constructives de pedra seca

FOTO FITXES 2 (2)Una de les primeres accions del projecte ha estat crear unes fitxes marc per poder catalogar d’una manera homogènia els diferents elements construïts amb pedra seca. Les fitxes, disponibles en format paper i en digital, permeten catalogar barraques de pedra seca, construccions relacionades amb l’aigua, forns i murs. També hi ha una cinquena fitxa més genèrica que permet catalogar altres elements del ric patrimoni fet amb la tècnica constructiva de la pedra seca, com per exemple clapers, eres, trones o valones, ponts, corrals, cortals, pletes, camins, recs i rieres empedrats, sínies, tines de vi, pous de glaç, etc.

FOTO FITXES 2 (1)Per realitzar aquestes fitxes es varen organitzar reunions i trobades amb voluntaris, associacions i experts en pedra seca amb l’objectiu d’acordar el nombre i contingut de les fitxes per poder catalogar els elements de pedra seca. Posteriorment els voluntaris experts es van organitzar en grups de treball per desenvolupar les fitxes corresponents a cada tipologia constructiva acordada.

Aquesta acció es deu a què, bona part de les entitats i persones que inventarien i cataloguen les construccions de pedra seca per elaborar inventaris locals, ho fan a través de fitxes realitzades en funció de les necessitats. Aquests inventaris, en la majoria dels casos, descriuen minuciosament les característiques constructives, l’entorn i els orígens històrics de les barraques o les cabanes. La gran quantitat d’informació obtinguda, sovint complica o fa feixuga la tasca de comparació o extracció d’informació dels inventaris locals per obtenir dades per àmbits més generals (comarques, regions, ….). És per això que es va considerar necessari establir una manera consensuada i senzilla de catalogar les diferents tipologies constructives de pedra seca. Una forma senzilla de catalogar que també pot incentivar molta més gent no experta a fer-ho i que també permetrà difondre millor la informació que ja es disposa d’aquest patrimoni característic dels paisatges rurals. Aquestes fitxes també poden ser de gran utilitat per desenvolupar activitats docents així com tallers de descoberta orientats al públic en general.

Les fitxes establertes són la base per donar contingut a l’aplicació mòbil de catalogació de construccions de pedra seca i per ampliar el portal web Wikipedra.

FITXA BARRAQUES

FITXA MURS

FITXA FORNS

FITXA CONSTRUCCIONS AIGUA

FITXA ALTRES CONSTRUCCIONS