Requisits dels beneficiaris

Els requisits que s’han de complir en el moment de la sol·lcitud són els següents:

 • Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, pels sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.
 • Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 de les bases de la convocatòria d’ajuts.
 • Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.
 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 • Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
 • En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.
 • En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
 • Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
 • En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 • En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
 • Complir l’obligació respecte la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de beneficiaris amb més de 250 treballadors, s’haurà d’elaborar i aplicar obligatòriament un pla d’igualtat, d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).