Convocatòria Leader 2018

Convocatòria tancada, en fase de certificació.

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria podran sol·licitar el pagament de l’ajut telemàticament.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas.

 

Sol·licita el pagament