Política ambiental i social

Política ambiental:

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya, conseqüent amb els valors que difon a les organitzacions del seu àmbit d’actuació, desenvolupa la seva activitat seguint els criteris d’oficina verda.

politica_ambientalADRI-NOC assumeix un compromís amb el medi ambient, en el qual es reflecteix la seva intenció de respectar-lo en el disseny i realització del seus serveis, i la voluntat d’anar més enllà del que estableix la normativa vigent. Per això, l’Associació estableix, declara i assumeix els següents principis en l’àmbit de la Gestió Ambiental:

  • L’organització adoptarà mecanismes que afavoreixin l’estalvi energètic en el si de l’activitat i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora a mitjà i llarg termini.
  • L’organització afavorirà en el si de la seva activitat la reducció, el reciclatge i la reutilització de materials.
  • L’organització fomentarà la participació, informació i formació dels treballadors i les treballadores en els processos de millora ambiental de l’activitat.
  • L’organització establirà una política de compres que prioritzi la qualitat i el respecte al medi ambient (adquisició de productes biodegradables, reciclables o reutilitzables) i que doni prioritat als productes i als serveis locals.

El fet que ADRI-NOC desenvolupi la seva activitat en unes instal·lacions i despatxos ubicats a les seus del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, condiciona que les dades que es puguin recollir respecte al consum energètic, d’aigua i de generació de residus no siguin significatives, degut a que aquestes dades fan referència als consums totals dels respectius edificis. Així doncs durant el 2010, el Consell Comarcal de la Garrotxa tutoritzat per la Fundació Garrotxa Líder i Adrinoc, ha identificat i definit criteris econòmics, ambientals i socials d’acord amb la metodologia d’implantació i avaluació de la Responsabilitat Social Empresarial que proposa el Codi de Gestió Sostenible, emmarcat en la línia estratègica de “Promoure l’aplicació de criteris mediambientals i socials a les polítiques públiques de la comarca” del Pla estratègic de l’organització per al període 2009-2012.

L’Àrea de Medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està tramitant i treballant per a obtenir les certificacions ambientals ISO 14001 i EMAS i concretament els serveis d´oficines on estan ubicades les dependències de la subseu d’ADRINOC per a control, supervisió i execució de serveis relacionats amb la gestió de residus.


Política social:

politica_socialADRI-NOC, amb la voluntat de millorar el vessant social de la seva gestió i tenir en compte l’opinió i necessitats dels seus grups d’interès, estableix, declara i assumeix els següents principis:

  • L’organització establirà, sempre que sigui possible, sistemes oberts de contractació per afavorir la integració social, ajudant els joves a trobar feina, contractant per igual homes i dones i realitzant pactes per a la concertació de treballs amb empreses d’inserció laboral.
  • L’organització establirà compromisos amb la comunitat i realitzarà accions de suport al desenvolupament social i cultural comarcal i supracomarcal.
  • L’organització reforçarà la seva col·laboració amb altres actors locals amb l’objectiu d’afavorir polítiques de promoció, formació o treball conjunt. Així mateix, establirà i desenvoluparà accions de cooperació interempresarial.
  • L’organització implementarà mecanismes de comunicació i participació del seu personal en l’organització del treball en les decisions que els afecten. Així mateix, afavorirà la participació dels treballadors i les treballadores en els dissenys de futur de l’empresa.
  • L’organització garantirà un clima laboral i un diàleg social òptims a partir de la implementació de mesures que assegurin condicions sociolaborals adequades respecte de: la tipologia de contractació, el nivell salarial, el grau de respecte als límits de la jornada laboral, la salubritat en el treball, la igualtat salarial home-dona per a un mateix lloc de treball, l’existència de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

S’entén per grups d’interès aquelles persones, col·lectius o institucions que es veuen afectades per l’activitat d’ADRI-NOC, i que poden incidir en el seu funcionament i desenvolupament.