Col·labora x Paisatge

Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca

logo colabora paisatge

 

El desenvolupament econòmic i social és clau per a mantenir els territoris rurals. Aquest desenvolupament ha de partir de la idiosincràsia de cada territori i les seves particularitats i patrimoni, com pot ser el paisatge. I perquè aquest desenvolupament esdevingui durador s’ha de fer partícip la societat civil i la ciutadania.

Així aquest projecte posa en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

Es tracta d’un projecte de caràcter no productiu, si bé els seus objectius van dirigits a crear economia i desenvolupament rural a través dels resultatspedra seca que es generin a partir de les eines desenvolupades utilitzades per la col·laboració ciutadana en la catalogació de les construccions de pedra seca; uns productes i resultats a utilitzar tant per la pròpia administració (per a preservar aquest patrimoni, considerar aquest patrimoni en les ajudes europees, incorporació en sistemes d’informació geogràfica), com per a privats (recuperació d’un ofici i una tècnica constructiva tradicional, nous usos i construccions amb pedra seca), per al sector turístic (rutes de descoberta, activitats turístiques, divulgació patrimoni), per a propietaris de finques (conservació i valorització del seu espai i patrimoni), etc.

Objectiu estratègic del projecte:

Divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca (barraques, murs, etc.), i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.

Objectius generals:

  1. Crear i millorar eines per a catalogar i posar a disposició de la ciutadania informació sobre les construccions de pedra seca.
  2. Formar i difondre els mecanismes per posar en valor i protegir el patrimoni de pedra seca.
  3. Divulgar el patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva i les oportunitats que genera pels territoris rurals.
  4. Formar i difondre sobre l’ús de noves construccions de pedra seca en el paisatge rural i urbà.
  5. Afavorir el diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’administració per afrontar projectes conjunts.
  6. Comunicar i posar en valor el paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.

 

SEGUIMENT DE LES ACCIONS DEL PROJECTE:

El passat 7 de maig va tenir lloc, a la seu de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, a Olot, una jornada de treball participativa per tal de consensuar, amb professionals del sector, quines noves tipologies de construccions de pedra seca s’haurien d’incloure a la Wikipedra, i a partir d’aquí descriure les fitxes de catalogació d’aquestes construccions amb les categories i/o camps de descripció necessaris per a una bona descripció i identificació d’aquestes.

jornada pedra seca 01jornada pedra secapedra seca classificació

 

 

 

 

El dimarts 31 de maig va tenir lloc a l’Alt Empordà una jornada de presentació de les actuacions que s’estan portant a terme en el marc del projecte “Col·labora pel paisatge (construccions de pedra seca)” per tal de poder seguir treballant amb l’elaboració de les fitxes de catalogació de les noves tipologies de construccions que seran incloses en la Wikipedra i en les futures actuacions del projecte més encarades a la sensibilització de la població i a la formació.

power pedra seca pedra seca aepúblic pedra seca ae

 

 

 

 

El projecte “COL·LABORAxPAISATGE” continua avançant i guanyant terreny per preservar, inventariar i difondre les construccions de pedra seca. Un nou pas ha estat la signatura d’un conveni de col·laboració entre ADRINOC i l’Observatori del Paisatge de Catalunya. L’acord, que s’ha formalitzat aquest passat dimarts 12 de juliol amb la signatura per part dels responsables d’ambdues entitats, pretén crear desenvolupament a través del paisatge i la col·laboració ciutadana mitjançant la recuperació de les construccions de pedra seca.

signatura conveni 2SignaturaConveni12072016_2

 

 

 

 
 

Durant el mes d’octubre, el projecte “COL·LABORAxPAISATGE” proposa un cicle de jornades de formació arreu del territori per tal d’afavorir el coneixement del patrimoni de la pedra seca i els mecanismes i mètodes de gestió i protecció que es poden aplicar així com donar a conèixer experiències de valorització d’aquest patrimoni a través de propostes d’ús lúdic, turístic i educatiu.

Aquest cicle de jornades es clourà amb un viatge d’estudi al Parc Natural del Pirineu Català els dies 20 i 21 d’octubre durant el qual es visitaran diferents iniciatives de posada en valor de la pedra seca.

Podeu consultar tota la informació de les jornades i del viatge d’intercanvi aquí.