El Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 fa un balanç positiu del grau d’avenç del programa

Data Publicat a Notícies

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2020 ha executat, fins ara, el 23% dels 810 milions d’euros programats, és a dir, més de 193 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea (CE). Així s’ha valorat en la reunió del Comitè de Seguiment del Programa, presidida pel director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson.

Les dades que s’han aportat durant la reunió anual del Comitè de Seguiment del PDR 2014-202 del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, demostren l’èxit de la metodologia Leader a Catalunya. Aquestes dades es quantifiquen en: 326 nous llocs de treball, 257 projectes subvencionats i 30M€ d’inversió

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del programa, atès que, a data d’avui, ja s’ha convocat 512 milions d’euros, que representen el 64% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Pel que fa a altres operacions del programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (14 milions d’euros), les inversions per a la transformació i comercialització d’aliments (10 milions d’euros) i la modernització de regadius (8 milions d’euros).

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import total de 810 milions d’euros de despesa pública total, un 43% dels quals està cofinançats amb fons del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) procedents de la Unió Europea (UE), el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

El Comitè de seguiment té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, la Direcció General de Desenvolupament Rural.

En aquest sentit, s’ha aprovat l’Informe Anual d’Execució 2017, que inclou una anàlisi detallada de l’execució general del PDR i de les mesures que el composen per tal d’informar sobre els avenços del programa en la seva fase inicial.